• 180/12 อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110
  • 084-082-4972
  • ข้อพิจารณาก่อนการต่อเติมบ้านเดี่ยว